Баннеры

30-06-2022  

QAZLATYN

icon ...

: https://www.qazlatyn.kz/
30-06-2022  

TIL ALEMI

icon ...

: https://tilalemi.kz/
30-06-2022  

SOZDIKQOR

icon ...

: https://sozdikqor.kz/
30-06-2022  

Қазақ тілі ұлттық корпусы

icon ...

: https://qazcorpora.kz/
30-06-2022  

ATAU

icon ...

: https://atau.kz/
30-06-2022  

TilMedia

icon ...

: https://tilmedia.kz/
30-06-2022  

EMLE

icon ...

: https://emle.kz/
30-06-2022  

TERMINCOM

icon ...

: https://termincom.kz/
30-06-2022  

TIL-QURAL

icon ...

: https://tilqural.kz/
30-06-2022  

ABAI INSTITUTY

icon ...

: https://abai.institute/
12